قیمت انواع کلید اتوماتیک

قیمت انواع کلید اتوماتیک

کلید اتوماتیک قابل تنظیم هیوندا قیمت (تومان) ll کلید اتوماتیک قابل تنظیم LS کره قیمت (تومان)
کلید اتوماتیک قابل تنظیم 16 تا 100 آمپر 143000 ll کلید اتوماتیک قابل تنظیم 16 الی 100 آمپر 143500
کلید اتوماتیک قابل تنظیم 125 تا 250 آمپر 227000 ll کلید اتوماتیک قابل تنظیم 125 الی 250 آمپر 227000
کلید اتوماتیک قابل تنظیم 400 آمپر حرارتی 591000 ll کلید اتوماتیک قابل تنظیم 400 حرارتی 590000
کلید اتوماتیک قابل تنظیم 630 آمپر حرارتی 831000 ll کلید اتوماتیک قابل تنظیم 630 حرارتی 790000
کلید اتوماتیک قابل تنظیم 800 آمپر حرارتی 1012000 ll کلید اتوماتیک قابل تنظیم 800 حرارتی 964000
کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم هیوندا قیمت (تومان) ll کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم LS کره قیمت (تومان)
کلید اتوماتیک (فیکس) 15 الی 100 آمپر 123800 ll کلید اتوماتیک (فیکس) 40 الی 100 آمپر 120000
کلید اتوماتیک (فیکس) 125 الی 225 آمپر 191000 ll کلید اتوماتیک (فیکس) 125 الی 225 آمپر 191500
کلید اتوماتیک (فیکس) 300 الی 350آمپر 436000 ll کلید اتوماتیک (فیکس) 250 آمپر 215000
کلید اتوماتیک (فیکس) 400 آمپر 440000 ll کلید اتوماتیک (فیکس) 300 الی 400 آمپر 435000
کلید اتوماتیک (فیکس) 500 آمپر 714000 ll کلید اتوماتیک (فیکس) 630 آمپر 698000